Newsletter subscribe

Agriculture, ทางเลือกในการกำจัดวัชพืช

ทางเลือกในการกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี#2 การควบคุมวัชพืชโดยวิธีเขตกรรม (Cultural Weed Control)

Posted: 12/03/2021 at 10:27   /   by   /   comments (0)

การควบคุมวัชพืชโดยวิธีเขตกรรม (Cultural Weed Control)

การควบคุมวัชพืชโดยวิธีเขตกรรมเป็นวิธีการสมัยโบราณซึ่งชาวไร่ชาวสวนทั่วๆ ไปปฏิบัติ คือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้พืชเจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง และคลุมพื้นที่ได้เร็ว มีความได้เปรียบในการแก่งแย่งแข่งขันกับวัชพืช โดยใช้วิธีการและปัจจัยในการปลูกพืชอย่างถูกต้อง วิธีนี้มีหลายอย่างได้แก่

 

การปลูกพืชหมุนเวียน (Crop rotation)

eos.com

การปลูกพืชหมุนเวียนคือ การปลูกพืชต่างชนิดกันบนพื้นที่เดียวกันหมุนเวียนกันไป ซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนที่หลากหลายเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงดิน และทำลายวงจรของศัตรูพืชและวัชพืช

การปลูกหมุนเวียนเป็นวิธีการเพาะปลูกที่สลับหมุนเวียนกันไปมาระหว่างพืชผลที่ปลูกในฤดูกาลต่างๆ ในปีหนึ่งๆ ไม่ปลูกพืชชนิดเดียวต่อเนื่องกันไป เช่น ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชไร่  พืชแต่ละชนิดต้องการธาตุอาหารที่แตกต่างกันและสร้างธาตุอาหารที่ต่างกัน ดังนั้นการปลูกพืชหมุนเวียนเป็นการรักษาธาตุอาหารในดินให้สมดุล 

การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันในไร่เดียวกันปีแล้วปีเล่า ส่งผลให้เกิดการสะสมของพันธุ์วัชพืชที่ปรับให้เข้ากับสภาพการเจริญเติบโตของพืช เมื่อมีการปลูกพืชหมุนเวียนที่มีความหลากหลาย การงอกของวัชพืชและวัฏจักรการเจริญเติบโตของมันจะหยุดชะงัก ความหนาแน่นของประชากรวัชพืชจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด การปลูกพืชหมุนเวียนเป็นกลยุทธ์สำคัญในการควบคุมวัชพืชในระยะยาว

 

การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืช (Crop-weed competition)

youtube.com

วัชพืชเมื่อขึ้นอยู่ร่วมกับพืชปลูก จะเกิดการแก่งแย่งทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น น้ำ สารอาหาร แสงแดด พื้นที่ ทำให้พืชปลูกไม่สามารถใช้ทรัพยากรนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่ การแข่งขันจากวัชพืชเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในบรรดาปัจจัยทางชีวภาพที่ทำให้ผลผลิตพืชผลทางการเกษตรลดลง โดยทั่วไปการเติบโตของวัชพืชที่เพิ่มขึ้นหนึ่งกิโลกรัมจะทำให้การเติบโตของพืชลดลงหนึ่งกิโลกรัม

แนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้พืชผลของคุณชนะสงครามกับวัชพืช โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับพวกมัน

(1) สร้างพืชปลูกก่อนวัชพืชเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญที่สุดในการควบคุมวัชพืช พืชชนิดแรกที่ครอบครองพื้นที่จะได้เปรียบกว่าผู้มาทีหลัง

(2) เลือกพันธุ์ที่สามารถแข่งขันกับวัชพืชได้ ความแข็งแรงของต้นกล้า การขยายใบอย่างรวดเร็ว การพัฒนาทรงพุ่มอย่างรวดเร็ว มีลำต้นสูง จะทำให้พืชของคุณได้รับแสงแดดเพียงพอและบังแดดทำให้วัชพืชอดอาหาร

(3) ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง แข็งแรง งอกเร็ว  และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของประชากรพืชจะลดการเติบโตของวัชพืชและลดการแข่งขัน

(4) เลือกพืชผลที่เหมาะกับสภาพดินและสภาพอากาศของคุณ ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เหมาะสมการระบายน้ำ และการเอียงของดินที่ดี และการเตรียมดินที่เหมาะสม มักจะส่งผลให้พืชเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแรง

(5) การปลูกที่มีระยะห่างระหว่างแถวแคบ

 

การปลูกพืชคลุมดิน (Cover cropping)

researchgate.net

การปลุกพืชคลุมดิน คือการปลูกพืชให้มีการเจริญเติบโตอย่างหนาแน่น มีใบหนาหรือมีระบบรากแน่นสำหรับคลุมและยึดดิน เช่น พืชตระกูลถั่วหรือตระกูลหญ้า 

ประโยชน์ของพืชคลุมดิน

ช่วยลดการกัดเซาะชะล้างหน้าดิน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเอียง 

ช่วยให้ดินอุ้มน้ำ รักษาความชุ่มชื้นในดินไว้ให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ

รากของพืชคลุมดินช่วยทำให้ดินโปร่ง สามารถระบายน้ำและอากาศได้ดี

ลดการไหลบ่าของสารอาหาร และการชะล้างในช่วงเดือนที่ไม่มีการปลูกพืช และยังเป็นการรีไซเคิลสารอาหาร

ช่วยเพิ่มคาร์บอนและอินทรียวัตถุให้แก่ดิน จากการสลายตัวของพืชที่ไถกลบไป ถ้าเป็นพืชคลุมดินที่เป็นพืชตระกูลถั่วจะตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้แก่ดิน

ประโยชน์อย่างหนึ่งของการปลูกพืชคลุมดินคือ ช่วยต่อต้านขัดขวางการเจริญเติบโตของวัชพืชต่างๆ จะช่วยลดความหนาแน่นของประชากรวัชพืชและขนาดของวัชพืชได้ ในขณะที่พยายามแข่งขันกับพืชคลุมดิน วัชพืชจะได้รับความชื้น สารอาหาร และแสงน้อยลง นอกจากนี้พืชคลุมดินบางชนิดผลิตสารเคมีที่ที่ยับยั้งการงอกและการพัฒนาของเมล็ดวัชพืช

 

การใช้วัสดุคลุมดิน (Mulching)

วัสดุคลุมดินมีส่วนช่วยในการจัดการวัชพืช โดยการปิดกั้นการส่งผ่านแสงเพื่อป้องกันการงอกของเมล็ดวัชพืช การคลุมดินยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นของดินโดยลดการระเหย ช่วยปรับอุณหภูมิของดินให้พอเหมาะ ป้องกันการพังทลายของดินบนทางลาดในช่วงเวลาที่มีฝนตกหนัก

วัสดุคลุมดินมี 2 รูปแบบดังนี้

(1) วัสดุคลุมดินสังเคราะห์ (Synthetic mulches)

eorganic.org

วัสดุคลุมดินสังเคราะห์ เช่น ฟิล์มโพลีเอทิลีนสีดำ (วัสดุคลุมดินพลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช วัสดุคลุมดินพลาสติกได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อกรองรังสีที่สังเคราะห์ด้วยแสงออกไป แต่ปล่อยให้แสงอินฟราเรดผ่าน สามารถป้องกันการเกิดวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ดินอุ่นขึ้น วัสดุคลุมดินพลาสติกยังช่วยลดการสูญเสียการระเหยและรักษาความชื้นในดิน มีวัสดุคลุมดินพลาสติกหลากหลายชนิดในตลาดรวมถึงตัวเลือกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งจะช่วยขจัดภารกิจในการกำจัดวัสดุคลุมดินออกจากสนามเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล 

วัสดุคลุมดินพลาสติกควรใช้ร่วมกับการให้น้ำแบบหยดบนพื้นผิวหรือใต้พื้นผิวเพื่อให้แน่ใจว่าพืชได้รับน้ำอย่างเพียงพอ เนื่องจากน้ำไม่สามารถซึมผ่านวัสดุคลุมดินพลาสติกได้  วัสดุคลุมดินพลาสติกสีดำโปร่งแสงหรือใสจะทำให้ดินอุ่นขึ้นซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชในสภาพอากาศที่เย็น และงานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่ามันส่งผลเสียต่อประชากรจุลินทรีย์ในดินใกล้ผิวดินอย่างน้อยก็ในระยะสั้น (Moreno, 2008)

ข้อเสียของพลาสติกคือน้ำและออกซิเจนไม่สามารถผ่านสารนี้ได้ ดินควรชื้นก่อนที่จะวางวัสดุสังเคราะห์นี้ ตรวจสอบดินใต้พลาสติกในช่วงฤดูปลูกเพื่อให้แน่ใจว่าดินมีความชื้นเพียงพอ

(2) วัสดุคลุมดินอินทรีย์ (Organic mulches) 

landscape-solutions.net

วัสดุคลุมดินอินทรีย์ เช่น หญ้าแห้ง ฟาง ใบไม้ เศษเปลือกไม้ ฯลฯ สามารถควบคุมวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอแนะนำให้ใช้วัสดุในฟาร์มเพื่อลดค่าใช้จ่าย สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าวัสดุคลุมดินอินทรีย์ไม่มีการปนเปื้อนด้วยเมล็ดวัชพืช

วัสดุคลุมดินอินทรีย์โดยทั่วไปจะลดอุณหภูมิของดิน ทำให้พื้นดินเย็นลง ซึ่งเป็นประโยชน์ในช่วงฤดูร้อน และรักษาความชื้นในดินโดยการระเหยช้าลงในขณะที่ปล่อยให้น้ำฝนซึมผ่าน โดยปกติแล้ววัสดุคลุมดินอินทรีย์จะถูกทิ้งไว้ในทุ่งนาหลังการเก็บเกี่ยวและเมื่อมันสลายตัวจะช่วยสร้างอินทรียวัตถุในดิน

วัสดุคลุมดินอินทรีย์ ต้องแน่ใจว่าได้วางให้มีความหนาเพียงพอ (โดยปกติอย่างน้อย 2-3 นิ้ว) เพื่อป้องกันแสงแดดไม่ให้ส่องถึงผิวดิน วัสดุคลุมดินอินทรีย์มีประสิทธิภาพสูงสุดในการขัดขวางการเจริญเติบโตของต้นกล้าวัชพืชที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางทางกายภาพที่มีประสิทธิภาพและยังบังแสงแดดสำหรับการงอกของเมล็ดวัชพืช 

 

สุขาภิบาล (Sanitation)

omafra.gov.on.ca

การสุขาภิบาลสนามเป็นแนวทางปฏิบัติในฟาร์มที่สำคัญและมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมศัตรูพืชส่วนใหญ่ให้อยู่ภายใต้การควบคุม เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะต่อสู้กับวัชพืชเมื่อเกิดขึ้นในพื้นที่อินทรีย์ กลยุทธ์การป้องกันจึงมีความสำคัญมาก แนวทางปฏิบัติในการป้องกันบางประการสามารถจัดเป็นการสุขาภิบาลซึ่งกำหนดเป็นมาตรการป้องกันเมล็ดวัชพืชเข้าสู่ฟาร์ม สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการทำลายวัชพืชทั้งในและรอบๆ พื้นที่การเกษตรก่อนที่จะไปเพาะเมล็ด 

กิจกรรมของมนุษย์อาจเป็นตัวการสำคัญในการนำวัชพืชเข้าสู่ฟาร์ม เช่น ติดไปกับยางรถแทรกเตอร์หรือรถบรรทุก มูลสัตว์ ฟาง หรือหญ้าแห้ง หรือเมล็ดพืชที่ปนเปื้อน การสุขาภิบาลที่เหมาะสมสามารถป้องกันไม่ให้วัชพืชแพร่กระจายในทุ่งนา และลดการแพร่กระจายของวัชพืชจากภูมิประเทศใกล้เคียงไปยังพื้นที่เพาะปลูก

การป้องกันการนำวัชพืชเข้ามาในแปลงฟาร์มทำได้โดย

1) ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีที่สะอาด ปราศจากเชื้อหรือปลอดโรค

2) ใช้วัสดุปลูกที่สะอาด

3) ดูแลแปลงเพาะกล้าให้ปราศจากวัชพืช เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการปลูกวัชพืชร่วมกับต้นกล้าข้าว

4) รักษาช่องทางชลประทานและพื้นที่ปลูกให้ปราศจากวัชพืช เพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดวัชพืชหรือส่วนของวัชพืชเข้าสู่ทุ่งนา

5) ทำความสะอาดเครื่องมือในฟาร์มของคุณ ล้างรถแทรกเตอร์ คันไถ พรวน พลั่ว เกรียง เครื่องตัดหญ้า และอุปกรณ์เก็บเกี่ยวอื่นๆ หลังการใช้งาน

6) ตัดวัชพืชรอบๆ ขอบทุ่งหรือหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้น

 

 

Coldplay – Trouble

 

 

การปลูกพืชแซม (Intercropping)

agronomy.org

การปลูกพืชแซม คือการปลูกพืชตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปแบบแถวสลับแถวในพื้นที่เดียวกัน พืชที่นำมาปลูกแซมอาจปลูกพร้อมกันหรือหลังการปลูกพืชหลักไปแล้ว เช่น การปลูกถั่วลิสงแซมมันสำปะหลัง การปลูกสับปะรดแซมยางพารา การปลูกถั่วระหว่างแถวข้าวโพด เป็นต้น

เหตุผลของการปลูกพืชแซมคือ การสร้างผลผลิตที่มากขึ้นในพื้นที่ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น น้ำและพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากกระจายไปยังพืชรองด้วยเช่นกัน พืชที่เลือกสำหรับการปลูกระหว่างกันโดยปกติจะมีความสามารถที่แตกต่างกันในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อการเจริญเติบโต และการมีพืชพันธุ์หนาแน่นที่ปกคลุมพื้นดินจะช่วยยับยั้งการเติบโตของวัชพืช สิ่งที่ควรระมัดระวัง การปลูกพืชแซมสามารถลดผลผลิตของพืชหลักได้อย่างมาก หากเกิดการแย่งชิงน้ำหรือธาตุอาหาร

การปลูกพืชแซมเป็นการใช้หน้าดินให้เป็นประโยชน์และลดปัญหาวัชพืชไปในตัว โดยการปลูกพืชแซมควรมีลักษณะดังนี้

– พืชหลักควรมีการแตกกิ่งก้านสาขาไม่มาก ไม่บังแดดพืชแซมจนเกินไป

– ระบบรากควรมีการหยั่งลึกในดินต่างระดับกัน

– พืชแซมไม่มีผลกระทบต่อพืชปลูกทั้งทางตรงและทางอ้อม

– มีอายุการเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกัน

– เป็นพืชที่มีศัตรูพืชต่างกัน

 

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil fertility)

emeraldlawnsaustin.com

การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินสามารถช่วยในการควบคุมวัชพืช ผู้ปลูกที่ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมก่อนการปลูกและ/หรือการเจริญเติบโตในแต่ละปี จะช่วยให้พืชปลูกของตนมีโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและลดจำนวนวัชพืชลงมาก เนื่องจากพืชผลที่แข็งแรงจะแข่งขันกับวัชพืชเพื่อหาทรัพยากรได้ดีกว่า ปริมาณที่เหมาะสม ตำแหน่ง และระยะเวลาของการใส่ปุ๋ยที่สัมพันธ์กับพืชมีความสำคัญในการแข่งขันกับวัชพืช การใส่ปุ๋ยมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อพืชปลูกและทำให้วัชพืชได้เปรียบ การใส่ปุ๋ยควรขึ้นอยู่กับระดับของธาตุอาหารในดินและพืชเสมอ และปริมาณธาตุอาหารที่พืชคาดว่าจะถูกกำจัดออกไปหรือจากการชะล้างในระหว่างการเก็บเกี่ยว

 

การอบดินโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Soil solarization)

indiamart.com

การอบดินโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ร่วมกับการคลุมดินด้วยวัสดุชนิดต่างๆ (เช่นผ้าใบกันน้ำโพลีเอทิลีนโปร่งใส) เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของดินจนถึงระดับที่สามารถฆ่าเชื้อรา, แบคทีเรีย, แมลงศัตรูพืช และเมล็ดวัชพืชในดินก่อนปลูก 

การอบดินโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์จะไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างและเป็นวิธีง่ายๆที่เหมาะสำหรับคนทำสวนในบ้านและเกษตรกรรายย่อยหรือรายใหญ่ วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการให้ความร้อนแก่ดินโดยคลุมด้วยพลาสติกใสเป็นเวลา 4-6 สัปดาห์ในช่วงที่มีอากาศร้อนของปี ดินจะได้รับแสงแดดโดยตรงมากที่สุด ผ้าใบกันน้ำพลาสติกช่วยให้พลังงานแสงแดดของดวงอาทิตย์ถูกกักไว้ในดิน ทำให้ความร้อนในดินถึงอุณหภูมิที่เป็นอันตรายต่อศัตรูพืชในดินในวงกว้าง รวมทั้งวัชพืช เชื้อโรคพืช ไส้เดือนฝอย และแมลง เมื่อทำอย่างถูกต้องชั้นบนสุดของดินจะมีอุณหภูมิสูงถึง 60°C ขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ความชื้นในดินมีความสำคัญในกระบวนการนี้ เนื่องจากดินเปียกนำความร้อนได้ดีกว่าดินแห้ง ความชื้นยังทำให้ศัตรูพืชในดินอ่อนแอลง

 

การจัดการน้ำ (Water management)

การจัดการน้ำเป็นวิธีการควบคุมวัชพืชที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำที่สุดวิธีหนึ่ง วัชพืชจำนวนมากไม่สามารถงอกหรือเติบโตได้ภายใต้สภาวะน้ำท่วม (เช่น หญ้า) การปล่อยน้ำขังท่วมแปลงเป็นวิธีการกำจัดวัชพืชอีกวิธีหนึ่ง โดยการปล่อยน้ำให้ท่วมพื้นที่เป็นระยะเวลา ๑-๒ เดือน ซึ่งควรเป็นระยะเวลาว่างจากการเพาะปลูกพืชผลในฤดูแล้ง ข้อสำคัญต้องให้น้ำนั้นท่วมถึงยอดต้นวัชพืช ก่อนขังน้ำควรมีการไถพรวนดินเสียก่อน เป็นการทำลายต้นและเมล็ดวัชพืช หากวัชพืชเป็นไม้น้ำ เมื่อระบายน้ำออกจากแปลง ต้นจะแห้งตาย

 

ระยะห่างระหว่างแถว (Row spacing)

การจัดการระยะห่างระหว่างแถวเป็นกลยุทธ์การจัดการที่เรียบง่ายซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อวัชพืช ระยะห่างของแถวที่แคบจะนำไปสู่การพัฒนาทรงพุ่มทึบของพืชอย่างรวดเร็ว การสร้างทรงพุ่มของพืชในช่วงแรกจะปิดกั้นแสงแดด ลดการเกิดของต้นกล้าของวัชพืช และยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นกล้าวัชพืชที่เกิดใหม่