Newsletter subscribe

Agriculture, ทางเลือกในการกำจัดวัชพืช

ทางเลือกในการกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี#4 การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีชีวภาพ (Biological Weed Control)

Posted: 22/03/2021 at 11:17   /   by   /   comments (0)

การควบคุมวัชพืชโดยวิธีทางชีวภาพ (Biological weed control) เป็นการใช้สิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติของวัชพืชเพื่อควบคุมการงอกของเมล็ดวัชพืช ยับยั้งการเจริญเติบโตหรือการแพร่กระจายของวัชพืช ซึ่งจะลดความหนาแน่นของวัชพืชให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นการลดความสามารถในการแข่งขันกับพืชปลูก ตัวอย่างของศัตรูตามธรรมชาติของวัชพืชได้แก่ สัตว์กินหญ้า แมลง ไส้เดือนฝอย ไร เชื้อโรคพืช (รา แบคทีเรีย ไวรัส)

วิธีการควบคุมทางชีวภาพไม่สามารถกำจัดวัชพืชได้ทั้งหมด แต่สามารถลดจำนวนประชากรวัชพืชได้ และไม่สามารถควบคุมวัชพืชได้ทุกชนิด วิธีนี้ดีที่สุดสำหรับวัชพืชที่เป็นเป้าหมาย มีประสิทธิภาพมากในการควบคุมวัชพืชในพื้นที่ที่ไม่มีการตัด เป็นเทคนิคการจัดการที่ประหยัดยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

Caroline Jones – Rise

 

 

การควบคุมวัชพืชทางชีวภาพที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปมีอยู่ 2 ประเภท:

(1) การควบคุมวัชพืชทางชีวภาพแบบคลาสสิก (Classical biological weed control)

การควบคุมวัชพืชทางชีววิทยาแบบคลาสสิก เป็น “การนำเข้าศัตรูธรรมชาติจากแหล่งกำเนิดอื่น” มายังพื้นที่ที่วัชพืชบุกรุกเพื่อลดการระบาดของวัชพืช เป็นรูปแบบการควบคุมทางชีวภาพที่โดดเด่นเหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นที่หลายพันถึงล้านเอเคอร์ และเป็นเทคนิคที่ใช้กันมากที่สุดและส่วนใหญ่ดำเนินการโดยรัฐบาลเพื่อสาธารณประโยชน์ แมลงมักถูกนำไปใช้ในการควบคุมวัชพืชทางชีวภาพ ตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดของการควบคุมวัชพืชโดยวิธีคลาสสิก ได้แก่ การใช้มอดกระบองเพชร “Cactoblastis cactorum” ซึ่งนำเข้าจากอเมริกา เพื่อควบคุมต้นกระบองเพชร prickly pear cactus ในออสเตรเลีย

 

(2) การควบคุมวัชพืชทางชีวภาพแบบ Inundative (Inundative biological weed control)

การควบคุมทางชีวภาพแบบ Inundative เป็นการใช้สารกำจัดวัชพืชชีวภาพ (bioherbicide)  เช่น สารสกัดจากจากเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ใช้ในลักษณะเช่นเดียวกับสารเคมีกำจัดวัชพืช เพื่อก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคพืชในวัชพืช นำไปสู่การตายของวัชพืชในที่สุด

สารกำจัดวัชพืชทางชีวภาพมีข้อได้เปรียบเหนือสารเคมีกำจัดวัชพืชทางเคมี สามารถใช้ในเกษตรอินทรีย์ หรือในสถานการณ์ที่สารเคมีกำจัดวัชพืชใช้ไม่ได้ผล (เช่น วัชพืชมีความต้านทานต่อสารเคมีกำจัดวัชพืช)

ตัวอย่างของการควบคุมวัชพืชโดยวิธี Inundative ได้แก่ นักวิจัย ม.เกษตร คิดวิธีใช้เชื้อรา Myrothecium roridum เพื่อควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ของผักตบชวา

 

ข้อดีของการควบคุมวัชพืชโดยวิธีทางชีวภาพ

(1) สามารถคุ้มทุนในระยะยาว

(2) มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการวัชพืชเป้าหมาย

(3) ไม่มีผลกระทบต่อพืชหรือมนุษย์ที่ไม่ใช่เป้าหมาย

(4) ไม่มีการสะสมของสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม

(4) มีประสิทธิภาพในการจัดการประชากรวัชพืชที่ทนต่อสารเคมีกำจัดวัชพืช

 

ข้อจำกัดของการควบคุมวัชพืชโดยวิธีทางชีวภาพ

(1) สามารถลดจำนวนประชากรวัชพืช แต่ไม่สามารถกำจัดวัชพืชได้ทั้งหมด

(2) เป็นกระบวนการที่ช้า ใช้เวลา และความอดทนเป็นอย่างมาก

(3) ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ที่สร้างขึ้นเอง