Newsletter subscribe
Tag: การกำจัดวัชพืช

ทางเลือกในการกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี#2 การควบคุมวัชพืชโดยวิธีเขตกรรม (Cultural Weed Control)

Posted: 12/03/2021 at 10:27   /   Agriculture, ทางเลือกในการกำจัดวัชพืช

การควบคุมวัชพืชโดยวิธีเขตกรรม (Cultural Weed Control) การควบคุมวัชพืชโดยวิธีเขตกรรมเป็นวิธีการสมัยโบราณซึ่งชาวไร่ชาวสวนทั่วๆ ไปปฏิบัติ คือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้พืชเจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง และคลุมพื้นที่ได้เร็ว มีความได้เปรียบในการแก่งแย่งแข่งขันกับวัชพืช โดยใช้วิธีการและปัจจัยในการปลูกพืชอย่างถูกต้อง วิธีนี้มีหลายอย่างได้แก่   การปลูกพืชหมุนเวียน (Crop rotation) eos.com การปลูกพืชหมุนเวียนคือ การปลูกพืชต่างชนิดกันบนพื้นที่เดียวกันหมุนเวียนกันไป ซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนที่หลากหลายเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงดิน และทำลายวงจรของศัตรูพืชและวัชพืช การปลูกหมุนเวียนเป็นวิธีการเพาะปลูกที่สลับหมุนเวียนกันไปมาระหว่างพืชผลที่ปลูกในฤดูกาลต่างๆ ในปีหนึ่งๆ ไม่ปลูกพืชชนิดเดียวต่อเนื่องกันไป เช่น ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชไร่  พืชแต่ละชนิดต้องการธาตุอาหารที่แตกต่างกันและสร้างธาตุอาหารที่ต่างกัน ดังนั้นการปลูกพืชหมุนเวียนเป็นการรักษาธาตุอาหารในดินให้สมดุล  การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันในไร่เดียวกันปีแล้วปีเล่า ส่งผลให้เกิดการสะสมของพันธุ์วัชพืชที่ปรับให้เข้ากับสภาพการเจริญเติบโตของพืช เมื่อมีการปลูกพืชหมุนเวียนที่มีความหลากหลาย การงอกของวัชพืชและวัฏจักรการเจริญเติบโตของมันจะหยุดชะงัก ความหนาแน่นของประชากรวัชพืชจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด การปลูกพืชหมุนเวียนเป็นกลยุทธ์สำคัญในการควบคุมวัชพืชในระยะยาว   การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืช (Crop-weed competition) youtube.com วัชพืชเมื่อขึ้นอยู่ร่วมกับพืชปลูก จะเกิดการแก่งแย่งทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น น้ำ สารอาหาร แสงแดด พื้นที่ ทำให้พืชปลูกไม่สามารถใช้ทรัพยากรนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่ การแข่งขันจากวัชพืชเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในบรรดาปัจจัยทางชีวภาพที่ทำให้ผลผลิตพืชผลทางการเกษตรลดลง โดยทั่วไปการเติบโตของวัชพืชที่เพิ่มขึ้นหนึ่งกิโลกรัมจะทำให้การเติบโตของพืชลดลงหนึ่งกิโลกรัม แนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้พืชผลของคุณชนะสงครามกับวัชพืช โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับพวกมัน (1) สร้างพืชปลูกก่อนวัชพืชเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญที่สุดในการควบคุมวัชพืช […]

No Comments read more

ทางเลือกในการกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี#1 การควบคุมวัชพืชด้วยความร้อน (Thermal Weed Control)

Posted: 06/03/2021 at 09:07   /   Agriculture, ทางเลือกในการกำจัดวัชพืช

การควบคุมวัชพืชด้วยความร้อน (Thermal Weed Control) การควบคุมวัชพืชด้วยความร้อนไม่ได้หมายถึงการเผาวัชพืชให้เป็นเถ้า เพียงแค่ให้ความร้อนแก่วัชพืชถึง 70ºC ประมาณหนึ่งวินาที ที่อุณหภูมินี้เซลล์พืชจะแตกออกและโปรตีนของพืชจะถูกทำลาย จากนั้นวัชพืชก็เหี่ยวเฉาและตาย เวลาที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมวัชพืชด้วยความร้อนคือในช่วงแรกของการเจริญเติบโต การควบคุมวัชพืชด้วยความร้อนมีเพียงวัชพืชเท่านั้นที่ถูกทำลาย  การควบคุมวัชพืชด้วยความร้อนส่วนใหญ่มีผลต่อส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินของพืช แต่วัชพืชบางชนิด (เช่นวัชพืชยืนต้น) อาจงอกขึ้นมาใหม่ จำเป็นต้องใช้การควบคุมวัชพืชด้วยความร้อนซ้ำๆ การกำจัดวัชพืชด้วยความร้อนได้แก่ เปลวไฟ ไอน้ำ โฟมร้อน และน้ำร้อน   เปลวไฟ (Flame) การกำจัดวัชพืชด้วยไฟเป็นการใช้เปลวไฟเพื่อฆ่าหรือทำลายวัชพืช เครื่องเผาวัชพืชหรือเครื่องพ่นไฟเป็นเครื่องเป่าลมที่ดัดแปลงมาเพื่อส่งเปลวไฟไปยังระดับพื้นดิน โดยทั่วไปใช้โพรเพนเป็นเชื้อเพลิง ทันทีที่พืชสัมผัสกับเปลวไฟ เซลล์ของพืชจะแตกออกและพืชก็ตายอย่างรวดเร็ว การกำจัดวัชพืชด้วยเปลวไฟมีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชใบกว้างและวัชพืชที่มีลักษณะคล้ายหญ้า แม้ว่าการเผาจะไม่สามารถฆ่าวัชพืชยืนต้นได้ในครั้งเดียว แต่การเผาซ้ำสามารถใช้เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตและทำให้คาร์โบไฮเดรตสำรองของวัชพืชที่เป็นไม้ยืนต้นหมดไป ข้อดี ควบคุมวัชพืชได้หลากหลาย ควบคุมวัชพืชที่ทนต่อสารกำจัดวัชพืช การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในดินมีเพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ในดิน ก๊าซที่เผาไหม้ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อน้ำหรือดิน หรือเสี่ยงต่อการเกิดละอองลอย ไม่มีการผลิตก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของฝนกรด ข้อเสีย การเผาไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างวัชพืชและพืชที่ต้องการ อันตรายจากไฟไหม้ ห้ามใช้ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ความต้องการพลังงานสูง   ไอน้ำ (Steam)     การกำจัดวัชพืชด้วยไอน้ำเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการจัดการวัชพืช เป็นเทคนิคการสัมผัสทางใบซึ่งใช้อุณหภูมิประมาณ […]

No Comments read more