Newsletter subscribe
Tag: การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีชีวภาพ

ทางเลือกในการกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี#4 การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีชีวภาพ (Biological Weed Control)

Posted: 22/03/2021 at 11:17   /   Agriculture, ทางเลือกในการกำจัดวัชพืช

การควบคุมวัชพืชโดยวิธีทางชีวภาพ (Biological weed control) เป็นการใช้สิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติของวัชพืชเพื่อควบคุมการงอกของเมล็ดวัชพืช ยับยั้งการเจริญเติบโตหรือการแพร่กระจายของวัชพืช ซึ่งจะลดความหนาแน่นของวัชพืชให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นการลดความสามารถในการแข่งขันกับพืชปลูก ตัวอย่างของศัตรูตามธรรมชาติของวัชพืชได้แก่ สัตว์กินหญ้า แมลง ไส้เดือนฝอย ไร เชื้อโรคพืช (รา แบคทีเรีย ไวรัส) วิธีการควบคุมทางชีวภาพไม่สามารถกำจัดวัชพืชได้ทั้งหมด แต่สามารถลดจำนวนประชากรวัชพืชได้ และไม่สามารถควบคุมวัชพืชได้ทุกชนิด วิธีนี้ดีที่สุดสำหรับวัชพืชที่เป็นเป้าหมาย มีประสิทธิภาพมากในการควบคุมวัชพืชในพื้นที่ที่ไม่มีการตัด เป็นเทคนิคการจัดการที่ประหยัดยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     Caroline Jones – Rise     การควบคุมวัชพืชทางชีวภาพที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปมีอยู่ 2 ประเภท: (1) การควบคุมวัชพืชทางชีวภาพแบบคลาสสิก (Classical biological weed control) การควบคุมวัชพืชทางชีววิทยาแบบคลาสสิก เป็น “การนำเข้าศัตรูธรรมชาติจากแหล่งกำเนิดอื่น” มายังพื้นที่ที่วัชพืชบุกรุกเพื่อลดการระบาดของวัชพืช เป็นรูปแบบการควบคุมทางชีวภาพที่โดดเด่นเหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นที่หลายพันถึงล้านเอเคอร์ และเป็นเทคนิคที่ใช้กันมากที่สุดและส่วนใหญ่ดำเนินการโดยรัฐบาลเพื่อสาธารณประโยชน์ แมลงมักถูกนำไปใช้ในการควบคุมวัชพืชทางชีวภาพ ตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดของการควบคุมวัชพืชโดยวิธีคลาสสิก ได้แก่ การใช้มอดกระบองเพชร “Cactoblastis cactorum” ซึ่งนำเข้าจากอเมริกา เพื่อควบคุมต้นกระบองเพชร prickly pear […]

No Comments read more