Newsletter subscribe
Tag: การควบคุมวัชพืชโดยวิธีกล

ทางเลือกในการกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี#3 การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีกล (Mechanical Weed Control)

Posted: 18/03/2021 at 12:19   /   Agriculture, ทางเลือกในการกำจัดวัชพืช

การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีกล (Mechanical Weed Control) การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีกลหมายถึงเทคนิคใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ในฟาร์มเพื่อควบคุมวัชพืช เกษตรกรใช้วิธีนี้เพื่อควบคุมวัชพืชมานานหลายศตวรรษ เครื่องมือกำจัดวัชพืชด้วยวิธีกลมีตั้งแต่เครื่องมือช่างขั้นพื้นฐานไปจนถึงอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยรถแทรกเตอร์เช่น จอบ คราด เครื่องตัดหญ้า รถไถ การเลือกวิธีการกำจัดวัชพืชด้วยวิธีกลขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานจริง เช่น การปลูกพืช ชนิดของดิน ต้นทุน การดำเนินงาน และความต้องการแรงงาน ในฟาร์มขนาดเล็กหรือมีกำลังงานเพียงพอ การกำจัดวัชพืชด้วยมือยังคงมีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพืชปลูกที่มีมูลค่าสูง แต่ในฟาร์มขนาดใหญ่ที่แรงงานมีราคาแพงและมีจำนวนจำกัด ต้องมีการนำเครื่องจักรมาใช้ การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีกลเหมาะสำหรับการกำจัดวัชพืชระหว่างแถว สามารถใช้เครื่องจักรเพื่อฆ่าวัชพืชได้โดยการฝัง ตัด หรือถอนราก และจำเป็นต้องมีการดำเนินการซ้ำๆ เพื่อการควบคุมวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพ   การดึงด้วยมือ (Hand Pulling) angelusnews.com เครื่องมือกำจัดวัชพืชที่ง่ายและสะดวกที่สุดคือมือของคุณ การกำจัดวัชพืชด้วยมือถือเป็นรูปแบบการจัดการวัชพืชทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย ข้อดีบางประการของการดึง ได้แก่ เทคนิคนี้มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อพืชที่อยู่โดยรอบ ผลกระทบต่อระบบนิเวศมีเพียงเล็กน้อย และต้นทุนต่ำ อย่างไรก็ตามอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ ใช้แรงงานมาก และใช้เวลานาน ทำให้เป็นวิธีที่ใช้ได้เฉพาะในพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กเท่านั้น การดึงด้วยมือมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดวัชพืชทั้งหมดรวมทั้งรากออกจากดิน สามารถใช้เพื่อควบคุมต้นกล้า พุ่มไม้ และไม้ล้มลุกบางชนิด วัชพืชหลายชนิดสามารถแตกหน่อใหม่ได้จากส่วนของรากที่เหลืออยู่ในดิน ดังนั้นประสิทธิภาพของวิธีนี้จึงขึ้นอยู่กับการกำจัดระบบรากให้ได้มากที่สุด วิธีนี้อาจใช้ไม่ได้กับวัชพืชยืนต้นเนื่องจากความยากลำบากในการกำจัดระบบรากและชิ้นส่วนพืชยืนต้นทั้งหมด ควรดึงวัชพืชด้วยมือหลังฝนตกเมื่อดินชื้น ควรสวมถุงมือที่แข็งแรงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการทิ่มแทงแผลพุพองหรือแผลไหม้ที่ผิวหนัง   การตัดหญ้า […]

No Comments read more