Newsletter subscribe
Tag: บราซิล

จริงหรือไม่ที่ Google กำลังสร้าง AI ให้กลายเป็น Skynet#8 Deforestation

Posted: 09/09/2020 at 00:18   /   Artificial Intelligence, Innovation

  สืบทอดเจตนา (สืบ นาคะเสถียร) – คาราบาว   ป่าไม้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อการคงอยู่ของโลก พื้นที่ป่ามีประมาณ 30% ของพื้นที่ๆเป็นแผ่นดินบนโลก (ข้อมูลจาก National Geographic) ป่าเป็นแหล่งผลิตก๊าซอ็อกซิเจน แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารของทั้งคนและสัตว์ รวมทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร การทำลายป่า (Deforestation) มีส่วนสำคัญทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จากรายงานของ กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature – WWF)  15% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emissions) มาจากการทำลายป่าโดยเฉพาะป่าฝนเขตร้อน ป่าฝนเขตร้อน (Tropical Rainforest) เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก และยังเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนที่สำคัญที่สุดของโลก ในปัจจุบันป่าฝนเขตร้อนมีพื้นที่เหลืออยู่เพียง 6% ของพื้นผิวโลกและกำลังถูกบุกรุกทำลายอย่างรวดเร็ว ป่าฝนส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรได้แก่ ทวีปอเมริกาใต้  อเมริกากลาง แอฟริกา ออสเตรเลีย […]

No Comments read more