Newsletter subscribe
Tag: ปัญหาความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำเจ้าพระยา หนทางแก้อีสานแล้ง#3 แก้ปัญหาความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยวิธีแยกเกลือออกจากน้ำ (Desalination)

Posted: 18/04/2020 at 16:02   /   For Thailand, เจ้าพระยา

เนื่องจากผู้เขียนได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาภัยแล้งในภาคอีสาน โดยการลำเลียงแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านทางท่อขนส่งน้ำ เมื่อตอนเป็นเด็ก ผู้เขียนเป็นนักเรียนประจำของโรงเรียนราชินีในกรุงเทพ ทุกวันนั่งอ่านหนังสือไป มองแม่น้ำเจ้าพระยาไป ใจก็คิดแม่น้ำเจ้าพระยาช่างกว้างใหญ่ มีน้ำมากอุดมสมบูรณ์ รู้สึกเสียดายน้ำจำนวนมหาศาลที่ไหลไปทิ้งสู่อ่าวไทยตลอดเวลา เวลาได้ยินข่าวภาคอีสานขาดแคลนน้ำ หลายครั้งที่ใจคิดขณะมองแม่น้ำเจ้าพระยา “อยากพาแม่น้ำเจ้าพระยาไปแผ่นดินอีสาน” อดีตในวัยเด็กได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่แนวคิดนี้ และวันนี้ (8 เมษายน 2563) ผู้เขียนได้บังเอิญอ่านข่าว “ปัญหาความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง อันเนื่องมาจากน้ำทะเลรุกล้ำ” ซึ่งกรมชลประทานได้เสนอการผันน้ำเพิ่มเติมจากลุ่มน้ำแม่กลองเข้ามายังลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อผลักดันน้ำเค็มจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูง  จากข่าว ทำให้ผู้เขียนต้องมานั่งคิดทบทวนถึงแนวคิดการนำแม่น้ำเจ้าพระยาไปแก้ปัญหาภัยแล้งในภาคอีสาน แต่สุดท้ายผู้เขียนก็ยังมองไม่เห็นหนทางอื่นมาแทนแม่น้ำเจ้าพระยาได้ ผู้เขียนยังคงเชื่อมั่นว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหนทางเดียวที่จะให้น้ำที่ยั่งยืนตลอดทั้งปี แก่ภาคอีสานรวมทั้งภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทย และยังคงมีความแน่วแน่ในความพยายามเสนอแนวคิด “แม่น้ำเจ้าพระยาคือหนทางแก้อีสานแล้ง” ต่อผู้บริหารบ้านเมืองในปัจจุบันหรือในอนาคต  หากมีการนำปริมาณน้ำส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาไปช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในที่อื่นๆของประเทศไทย อาจส่งผลต่อคุณภาพน้ำ ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเปลี่ยนเป็นน้ำกร่อยในช่วงหน้าแล้ง แต่เมื่อผู้เขียนพิจารณาแล้ว สิ่งที่ได้มีมากกว่าสิ่งที่เสีย และสิ่งที่เสียก็สามารถแก้ไขได้ มีวิธีบำบัดคุณภาพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาให้กลายเป็นน้ำจืดที่สะอาด สามารถนำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรได้  ผู้เขียนเลยมานั่งศึกษา “วิธีการเปลี่ยนน้ำเค็มหรือน้ำกร่อยให้กลายเป็นน้ำจืดโดยการแยกเกลือ (Desalination)” ที่ทั่วโลกนิยมใช้กัน เรามาดูกันว่ามีวิธีไหนบ้างที่เหมาะสำหรับการนำมาบำบัดความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา     James Blunt – Cold     ความเค็มของน้ำ (Salinity) หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพน้ำดื่มได้แก่ ค่าความเค็มของน้ำ […]

No Comments read more