Newsletter subscribe
Tag: มลพิษทางอากาศ

จริงหรือไม่ที่ Google กำลังสร้าง AI ให้กลายเป็น Skynet#9 Air Pollution

Posted: 09/09/2020 at 12:19   /   Artificial Intelligence, Innovation

มลพิษทางอากาศ (air pollution) เป็นสาเหตุของโรค การเสียชีวิตของมนุษย์ และทำลายสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เช่น พืชพันธุ์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ   ภาพแสดงแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ (nps.gov.com) สาเหตุการเกิดมลพิษทางอากาศ (1) เกิดตามธรรมชาติ ได้แก่ พายุ ฝุ่น ภูเขาไฟระเบิด ไฟไหม้ป่า และการเกิดอนุภาครังสีจากก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซเรดอน เป็นต้น (2) เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ มนุษย์เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศมากที่สุด เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ส่งผลให้เกิดความต้องการบริโภคพลังงาน เชื้อเพลิง ทั้งในครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั้งสิ้น   สารมลพิษในอากาศ (air pollutant) ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มักเกิดจากการเผาไหม้ของซัลเฟอร์ที่ปรากฏอยู่ในเชื้อเพลิงที่มาจากปิโตรเลียมและถ่านหิน โดยโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นตัวการหลักในการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งก่อให้เกิดควันพิษ ฝนกรด และปัญหาสุขภาพตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคปอดอักเสบ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( NO2 ) และไนโตรเจนออกไซด์ (NO) เกิดจากการสันดาปที่อุณหภูมิสูงและเป็นสารหลักในกลุ่มนี้ที่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศ […]

No Comments read more