Newsletter subscribe
Tag: ไกลโฟเซต

การแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันตราย#1 ไกลโฟเซต (Glyphosate)

Posted: 13/06/2020 at 10:58   /   Agriculture, การแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันตรายและทางเลือกทดแทน

การควบคุมวัชพืช (Weed Control) ศัตรูพืช ได้แก่ วัชพืช แมลง หรือโรคพืช ในบรรดาศัตรูพืชทั้งสามประเภท “วัชพืช” เป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่แย่งชิงผลผลิตทางการเกษตร  ลองนึกภาพหากเราเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชผลจำนวนหลายร้อยไร่ การป้องกันไม่ให้วัชพืชเข้ายึดนาและทำลายพืชผลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง! วัชพืชเป็นพืชที่ไม่พึงประสงค์ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในไร่นาสวน มักสร้างความเสียหายแก่พืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงแรกของการเจริญเติบโต เนื่องจากวัชพืชจะขึ้นแข่งขันกับพืชผลเพื่อแย่งชิงอากาศ สารอาหาร น้ำ และแสงแดด ทำให้พืชผลของเกษตรกรเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ และทำให้ผลผลิตลดลง ทำให้เกษตรกรต้องหาหนทางและวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อการควบคุมวัชพืช ในแต่ละปีเกษตรกรได้ใช้จ่ายทั้งเงิน เวลา และความรู้ต่างๆ ในการควบคุมวัชพืช ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากการควบคุมวัชพืชเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำการเกษตร ช่วยให้เกษตกรสามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชเศรษฐกิจ วิธีควบคุมวัชพืชที่เกษตรกรใช้ปกป้องพืชผลของพวกเขาแบ่งได้เป็น 4 ประเภทดังนี้ (1) การควบคุมวัชพืชเชิงป้องกัน (Preventative Weed Control): ได้แก่การปลูกพืชคลุมดิน อาจเป็นหญ้าหรือพืชตระกูลถั่ว จะช่วยกำจัดวัชพืช เนื่องจากพืชคลุมดินส่วนใหญ่จะมีใบเป็นจำนวนมาก และหล่นทับถมบนผิวดินจนแสงสว่างส่องไม่ถึงผิวดิน เมื่อเป็นเช่นนี้วัชพืชก็จะไม่มีโอกาสงอกได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราปลูกถั่วลายคลุมดิน จะทำให้หญ้าคาตายได้ เพราะถูกบังแสงแดด จนมีไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ (2) การควบคุมวัชพืชโดยวิธีกล (Mechanical weed control): การกำจัดวัชพืชแบบนี้ […]

No Comments read more