Newsletter subscribe
Tag: Cultural Weed Control

ทางเลือกในการกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี#2 การควบคุมวัชพืชโดยวิธีเขตกรรม (Cultural Weed Control)

Posted: 12/03/2021 at 10:27   /   Agriculture, ทางเลือกในการกำจัดวัชพืช

การควบคุมวัชพืชโดยวิธีเขตกรรม (Cultural Weed Control) การควบคุมวัชพืชโดยวิธีเขตกรรมเป็นวิธีการสมัยโบราณซึ่งชาวไร่ชาวสวนทั่วๆ ไปปฏิบัติ คือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้พืชเจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง และคลุมพื้นที่ได้เร็ว มีความได้เปรียบในการแก่งแย่งแข่งขันกับวัชพืช โดยใช้วิธีการและปัจจัยในการปลูกพืชอย่างถูกต้อง วิธีนี้มีหลายอย่างได้แก่   การปลูกพืชหมุนเวียน (Crop rotation) eos.com การปลูกพืชหมุนเวียนคือ การปลูกพืชต่างชนิดกันบนพื้นที่เดียวกันหมุนเวียนกันไป ซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนที่หลากหลายเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงดิน และทำลายวงจรของศัตรูพืชและวัชพืช การปลูกหมุนเวียนเป็นวิธีการเพาะปลูกที่สลับหมุนเวียนกันไปมาระหว่างพืชผลที่ปลูกในฤดูกาลต่างๆ ในปีหนึ่งๆ ไม่ปลูกพืชชนิดเดียวต่อเนื่องกันไป เช่น ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชไร่  พืชแต่ละชนิดต้องการธาตุอาหารที่แตกต่างกันและสร้างธาตุอาหารที่ต่างกัน ดังนั้นการปลูกพืชหมุนเวียนเป็นการรักษาธาตุอาหารในดินให้สมดุล  การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันในไร่เดียวกันปีแล้วปีเล่า ส่งผลให้เกิดการสะสมของพันธุ์วัชพืชที่ปรับให้เข้ากับสภาพการเจริญเติบโตของพืช เมื่อมีการปลูกพืชหมุนเวียนที่มีความหลากหลาย การงอกของวัชพืชและวัฏจักรการเจริญเติบโตของมันจะหยุดชะงัก ความหนาแน่นของประชากรวัชพืชจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด การปลูกพืชหมุนเวียนเป็นกลยุทธ์สำคัญในการควบคุมวัชพืชในระยะยาว   การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืช (Crop-weed competition) youtube.com วัชพืชเมื่อขึ้นอยู่ร่วมกับพืชปลูก จะเกิดการแก่งแย่งทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น น้ำ สารอาหาร แสงแดด พื้นที่ ทำให้พืชปลูกไม่สามารถใช้ทรัพยากรนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่ การแข่งขันจากวัชพืชเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในบรรดาปัจจัยทางชีวภาพที่ทำให้ผลผลิตพืชผลทางการเกษตรลดลง โดยทั่วไปการเติบโตของวัชพืชที่เพิ่มขึ้นหนึ่งกิโลกรัมจะทำให้การเติบโตของพืชลดลงหนึ่งกิโลกรัม แนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้พืชผลของคุณชนะสงครามกับวัชพืช โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับพวกมัน (1) สร้างพืชปลูกก่อนวัชพืชเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญที่สุดในการควบคุมวัชพืช […]

No Comments read more